­

Academic Achievement

For Students

JEE MAINS RESULT 2018

JEE MAINS RESULT 2018

26 students of our school have qualified JEE MAINS 2018 as per the information. This number can increase.

 1. Aastik                                     
 2. Bidisha Roy                            
 3. Nishant Ranjan                       
 4. Pratik Kumar                          
 5. Rishikesh Rudra                     
 6. Pushp Raj  
 7. Tanya Dutta                             
 8. Vishal Gorai                           
 9. Md Amber Jahan Ansari          
 10. Aman Mishra                         
 11. Alok Kumar Singh                   
 12. Manisha Kumari                    
 13. Anshul Kumar                         
 14. Rahul Singh                            
 15. Roma Kumari             
 16. Roshan Kumar            
 17. Sorav Kumar Mandal             
 18. Mahendra Kumar Mandal  19.Swasti Soumya     20.Saket Kumar                    21.Abhinav Anand          22.Harsh Kumar                    23.Binod Victor Tudu    24.Ankit Kumar                     25.Anshi Raj          26.Christopher Naresh Hembrom